Начало / Какво правим / Специализация / Съдебни и арбитражни спорове

Съдебни и арбитражни спорове

Нашата цел е да предоставим на клиентите си бизнес ориентирано правно консултиране с практически съвети как да бъдат избегнати или разрешени проблемите. Оказваме съдействие при изготвяне на стратегии и подходи за намаляване до минимум на рисковете от съдебни производства за клиента, като се стремим да предложим оптимално решение от финансова гледна точка.

Ако съдебният спор е неизбежен, предоставяме комплексна оценка и компетентно становище относно изхода на търговски и граждански дела въз основа на опита на членовете на екипа ни като адвокати и арбитри. Представляваме клиента пред всички съдебни инстанции и във всички процесуални действия. При успешно приключване на съдебния процес, организираме принудително изпълнение до окончателното удовлетворяване на вземанията на клиента, като целим пълното възстановяване на всички понесени загуби и направени разходи.

Професионален опит

Ние представляваме големи корпоративни клиенти в съдебни спорове, като често делата включват международен елемент, и предоставяме правни услуги във връзка с процесуално представителство и участие в арбитражни производства във всички сфери, включително:

  • общи търговски спорове за доставка на стоки, договори за лизинг и договори за наем, строителство, проектиране, спорове при международен транспорт, неизпълнение на договорни задължения, както и преговори и съветване за уреждане на отношенията
  • корпоративни спорове, свързани с обжалване на решения на корпоративни органи, прехвърляне на акции, спорове между акционери/съдружници, спорове при регистрация в търговския регистър, действия, предприети от недобросъвестни трети страни, акционери/съдружници и/или партньори
  • несъстоятелност – представителство на нашите клиенти в цялото производство по несъстоятелност, включително при осребряване на имущество и/или приемане на оздравителен план
  • застрахователни спорове – съветвали сме големи застрахователни компании и/или застраховани лица във връзка със сключване на извънсъдебни споразумения, както и при съдебни спорове за заплащане на застрахователни обезщетения за различни застрахователни рискове като карго, имуществени, финансови, реализиране на гражданска отговорност и т.н.
  • трудовоправни спорове – като външен консултант на някои от най-големите работодатели в България, успешно сме представлявали и защитавали интересите при разрешаване на разнообразни трудови спорове
  • административни производства – представлявали сме клиентите пред различни държавни органи и административни съдилища при обжалване на решения на административни органи
  • данъчни производства – представителство пред данъчната администрация и в съдебно производство по данъчни спорове, включително спорове за корпоративно данъчно облагане, ДДС спорове, обжалване на данъчни ревизионни актове, спорове за митнически задължения и т.н.
  • арбитраж – ние представляваме клиентите си пред Арбитражния съд при Българска търговско - промишлена палата и сме съветвали клиенти при международни арбитражни производства в Париж, Лондон, Женева
  • признаване и изпълнение на чуждестранни (от и извън ЕС) съдебни и арбитражни решения в България, като сме приключили голям брой  такива производства за различни наши клиенти

Нашите адвокати в областта Съдебни и арбитражни спорове

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел