Конкуренция

Предоставяме правно консултиране и услуги, покриващи всички аспекти в областите Конкуренция и Държавни помощи, включително:

 • консултиране във връзка с прилагането на антитръстовите правила, оценка на съответствието с тях на споразумения и практики
 • случаи на картелиране
 • случаи на злоупотреба с господстващо положение
 • случаи на концентрация, изготвяне на уведомления за концентрация и оценка на концентрации
 • представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и съдебно представителство
 • споразумения за съвместни предприятия (joint-ventures), стратегически обединения и други споразумения за коопериране
 • конкурентноправни аспекти във връзка с дистрибуторски и агентски договори, създаване на дистрибуторски мрежи
 • нелоялни търговски практики и нарушения
 • консултиране относно маркетингови стратегии с оглед съответствието им с правилата на конкуренцията
 • предоставяне на държавни помощи и уведомления за държавни помощи

Професионален опит

Нашият опит от последните години в областта на антитръст, концентрации, нелоялна конкуренция и държавни помощи включва:

 • представителство на водеща европейска компания в търговията на дребно в производство по установяване на забранено споразумение или злоупотреба с господстващо положение пред Комисията за защита на конкуренцията
 • консултиране на търговец на дребно на бързооборотни стоки във връзка с  концентрация между директни конкуренти с международно измерение
 • множество уведомления за концентрация между чуждестранни предприятия с ефект на българския пазар като например концентрация с участието на един от най-големите световни производители на мед и злато в транзакция на стойност няколко милиарда долара
 • консултиране на водеща японска компания във връзка с учредяването на съвместно предприятие (joint venture) между чуждестранни предприятия с  ефект на българския пазар
 • консултиране на австрийски производител в хранителната индустрия във връзка с конкурентноправни аспекти на придобиването на участия в българско конкурентно предприятие
 • консултиране на австрийска компания във връзка с учредяването на съвместно предприятие (joint venture) в България
 • предварителни анализи и изготвяне на уведомление за концентрация във връзка със сливането на австрийска банка с българско дъщерно дружество на друга финансова институция
 • консултиране на някои от най-големите австрийски инвестиционни фондове относно конкурентноправни аспекти на техни проекти за развиване на недвижими имоти в България
 • консултиране на железопътна компания с държавно участие относно различни аспекти на предоставянето на държавни помощи
 • анализ на възможностите за връщане на предоставена държавна помощ в производството по несъстоятелност на водещо предприятие от тежката промишленост

Нашите адвокати в областта Конкуренция

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел