Начало / Какво правим / Специализация / Данъчно и административно право

Данъчно и административно право

Предлагаме правно консултиране във връзка с изготвяне на оценка на данъчните аспекти на корпоративни и M&A сделки, договори за наем, договори за кредит и други финансови споразумения, инвестиционни проекти, сделки с недвижими имоти, трудови договори и др. Специалистите ни имат значителен опит в консултиране при прилагане на СИДДО, въпроси свързани с ДДС, корпоративен данък, данък върху доходите, акциз и други, както и в представителство на клиенти пред данъчни власти и административни съдилища.

Освен това представляваме и съветваме нашите клиенти във всички области на административното право, които са свързани с бизнеса им, като получаване на лицензи и разрешителни, комуникация с национални и европейски власти и надзорни органи, представителство пред регулаторни органи и обжалване на техните решения и указания пред административните съдилища и Върховния административен съд.

Професионален опит

Работата ни в сферата на данъчното и административното право включва:

  • представителство на значим австрийски инвеститор при данъчна ревизия и обжалване на окончателния ревизионен доклад, като постигнахме възстановяване на ДДС на нашия клиент в размер на няколко милиона
  • консултиране на голяма австрийска финансова институция оперираща в Централна и източна Европа по данъчните аспекти на различни програми за дългови книжа и структуриран дълг
  • прилагане на режим за избягване на двойно данъчно облагане от името на немска компания за проектиране и инженерни услуги в енергийния сектор
  • съветване на немски производител на печатарски системи при тристранна международна покупко-продажба и свързаните с нея  ДДС проблеми в България
  • съветване на български издател в медийния бизнес по различни ДДС въпроси, свързани с ежедневния му бизнес
  • представителство пред Комисията за защита на потребителите и Агенцията по храните от името на водещ европейски търговец на дребно при инспекции на обекти и обжалване на решения на тези органи пред административните съдилища
  • представителство на немски търговец на дребно и обжалване на решения на строителния надзор пред административен съд
  • представителство на чуждестранни и български клиенти пред Комисията за защита на личните данни при задължителна регистрация и проверки на дейността им
  • обжалване от името на водещ европейски търговец на дребно на акт на Комисията за защита на конкуренцията в процедура по разследване на картел пред Върховния административен съд

Нашите адвокати в областта Данъчното и административно право

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел