Начало / Какво правим / Специализация / Публично-частно партньорство и концесии

Публично-частно партньорство и концесии

Съветваме клиенти по всички правни аспекти на концесии, проекти и договори за публично-частно партньорство (ПЧП) и частна финансова инициатива (ЧФИ). Тези правни области изискват консултиране от специалисти, които разбират правилния баланс между интересите на частния сектор, включително акционерите в проектна компания, и нуждите на публичния сектор. Особено важна част от специализацията ни представляват:

  • договори за концесия и правен режим на изпълнението им
  • договори за строителство между публични и частни партньори
  • съвместни предприятия (joint venture), консорциуми и други структури на партньорство
  • тръжни процедури, включително консултиране и участие в търгове на публични възложители
  • ПЧП/ЧФИ преговори, включително в областите на транспорта и социалната инфраструктура

Професионален опит

Имаме значителен опит в областта на концесиите, включително предоставяне на правни консултации на:

  • няколко големи български общини по всички въпроси на концесионните режими, включително провеждане на търгове, изготвяне на концесионни договори и водене на преговори с потенциални партньори и концесионери 
  • българско министерство по всички въпроси на изпълнението на концесионен договор във връзка със ски курорт, включително анализ на нуждата от законодателни изменения и изготвяне на проект на такива
  • най-голямата българска община по всички правни въпроси, свързани с изпълнението и възможностите за прекратяване на договор за концесия за сметосъбиране и депониране на отпадъци
  • няколко международни клиенти по различни въпроси, свързани с концесии и ПЧП проекти, включително водеща американска минна компания по въпроси свързани с концесия за подземни богатства

В допълнение, специалисти от нашия екип са участвали в изготвянето на няколко изменения и допълнения на Закона за концесиите и в процеса на изготвяне и координиране на Закона за ПЧП като консултанти на Народното събрание по всички аспекти на правния режим на ПЧП/ЧФИ.

Нашите адвокати в областта ПЧП и концесии

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел