Начало / Какво правим / Специализация / Публично-частно партньорство и концесии

Публично-частно партньорство и концесии

Съветваме клиенти по всички правни аспекти на концесии, проекти и договори за публично-частно партньорство (ПЧП) и частна финансова инициатива (ЧФИ). Тези правни области изискват консултиране от специалисти, които разбират правилния баланс между интересите на частния сектор, включително акционерите в проектна компания, и нуждите на публичния сектор. Особено важна част от специализацията ни представляват:

  • договори за концесия и правен режим на изпълнението им
  • договори за строителство между публични и частни партньори
  • съвместни предприятия (joint venture), консорциуми и други структури на партньорство
  • тръжни процедури, включително консултиране и участие в търгове на публични възложители
  • ПЧП/ЧФИ в различни области, между които транспорт и социална инфраструктура

Професионален опит

Имаме значителен опит в областта на концесиите, включително предоставяне на правни консултации на:

  • българско министерство по всички въпроси на изпълнението на концесионен договор, включително анализ на нуждата от законодателни изменения и изготвяне на проект на такива
  • най-голямата българска община по всички правни въпроси, свързани с изпълнението и възможностите за прекратяване на договор за концесия за сметосъбиране и депониране на отпадъци
  • няколко международни клиенти по различни въпроси, свързани с концесии и ПЧП проекти, включително водеща американска минна компания по въпроси свързани с концесия за подземни богатства
  • няколко големи български общини по всички въпроси на концесионните режими, включително провеждане на търгове, изготвяне на концесионни договори и водене на преговори с потенциални партньори и концесионери

В допълнение, специалисти от нашия екип са участвали в процеса на изготвяне и координиране на Закона за ПЧП (в сила до 1 януари 2018 г.) като консултанти на Народното събрание по всички аспекти на правния режим на ПЧП/ЧФИ.

Нашият екип също така подпомогна Министерския съвет в изготвянето на проекта на новия Закон за концесиите, който влезе в сила на 2 януари 2018 г. и въвежда в българското право разбирането за концесия и принципите на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия.

Нашите адвокати в областта ПЧП и концесии

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел