Екология

През последните пет години нашият екип изгради репутация на водещи консултанти по екологично право. Специалистите ни работят по комплексни проекти в областите алтернативна енергия, опазване на въздуха, опасни и твърди отпадъци, сметосъбиране и депониране, водни ресурси и качество на водата, екологични анализи и разрешения като ОВОС и екологични оценки. Освен частни клиенти, ние консултираме и български публични органи като министерства, агенции и общини по всякакви регулаторни въпроси, свързани с околната среда, европейско финансиране, съдебни спорове и др.

Професионален опит

В сферата на екологичното право сме предоставяли правни услуги на множество клиенти, между които на:

  • българско министерство по комплексни екологични въпроси, свързани с проект за внедряването на FGD пречистващи инсталации в топлоелектрическа централа
  • българско министерство по няколко проекта, свързани с екологичните аспекти на рехабилитацията на водопроводна и канална мрежа, както и на пречиствателни станции
  • българско министерство по екологични въпроси (НАТУРА 2000), касаещи изпълнението на договор за концесия на ски курорт
  • най-голямата българска община по въпроси, свързани с управлението на отпадъците
  • една от водещите европейски компании за управление на отпадъци по всички юридически екологични аспекти на дейността по сметосъбиране и депониране на отпадъци, извършвана от нашия клиент в няколко български общини 
  • международна проектна компания по всички екологичноправни въпроси на проектирането и изграждането на 170 MW водноелектрическа централа (НАТУРА 2000, ОВОС, режими на водоползване, необходими разрешения и т.н.)
  • водещ европейски търговец на дребно по всички въпроси на екологичното право, свързани с търговската му дейност в България, включително прилагането на Закона за управление на отпадъците, консултиране на договори с организации за управление на отпадъци, извършване на регистрации и получаване на необходими разрешения
  • комплексно консултиране на екологични въпроси, свързани с изграждането и дейността на логистичен парк, включително проучване и правно становище относно защитени територии, защита на биологични видове, НАТУРА 2000, ОВОС

Нашите адвокати в областта Екология

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел