Трудово право

Нашите специалисти извършват на ежедневна база правно консултиране в сферата на трудовото право и съветват като външен консултант някои от най-големите работодатели в България. От много години предоставяме правни консултации и съвети по всички аспекти на трудовото право на мениджърския състав на нашите клиенти, включително, когато е необходимо, обучение на отдел човешки ресурси и други служители в тази сфера, както и процесуално представителство по трудовоправни спорове. Спектърът на предоставяните услуги включва консултиране във връзка със:

 • създаване и прекратяване на трудови правоотношения
 • преговори по колективни трудови договори
 • издаване на разрешения за работа и пребиваване
 • изпълнение на програми за преструктуриране
 • съкращения на персонала
 • трудовоправни аспекти на разнообразни сделки, свързани с корпоративно преструктуриране, като сливания, придобивания, ликвидация на компании, проектно финансиране и т.н. 
 • правен анализ на трудови договори и свързаните с тях въпроси
 • консултиране на местно ниво на учредяване на европейско дружество
 • представителство на работодатели в различни трудовоправни дела

Професионален опит

В процеса на работа сме консултирали:

 • голям европейски търговец на дребно по всички по трудовоправни въпроси, наемане на персонал, социално и здравно осигуряване, здравословни и безопасни условия на труд, както и въпроси, свързани с разрешение за работа и за пребиваване в страната, данъчни въпроси за облагане на доходите, включително представителство пред съдилища в страната и медиация в разнообразни спорове
 • един от най-големите австрийски производители на захар по всички трудовоправни въпроси, свързани със стратегическия му проект в България, включително преминаване на работниците, наемане на персонал, социално и здравно осигуряване, облагане на доходите
 • известен европейски застраховател в областта на експортното застраховане и кредитното посредничество в търговската му дейност в България по всички  трудовоправни въпроси
 • водещ световен доставчик на интернет услуги при извършване на дейността му в България за привеждане в съответствие с българското законодателство в областта на трудовото, данъчно и осигурително право
 • една от най-големите немски банки при изпълнение на дългосрочната й  програма за стимулиране на мениджъри и служители в България
 • международен HR консултант при вземане на решения, които да съответстват на българските условия, както и по правни въпроси по стимулиране на служители в държавната администрация, които работят с европейски фондове
 • една от най-големите немски енергийни компании по въпроси, свързани с  трудовото право при учредяване на Европейско дружество
 • американска корпорация в областта на компютърните технологии по различни трудовоправни въпроси за извънреден труд, ненормиран работен ден, удължено работно време съгласно българското право

Нашите адвокати в областта Трудово право

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел