Недвижими имоти

Предоставяме цялостно правно консултиране в областта на вещното право, което обхваща както еднократни сделки по конкретен въпрос и съветване на отделни инвеститори, така и дългосрочно консултиране по портфолио проекти и съдействие в големи инфраструктурни проекти. Конкретно съветване и предоставяме консултиране  по отношение на:  

 • вещноправните аспекти при сливания и придобивания, приватизационни сделки и концесии
 • придобиване на недвижими имоти, включително изготвяне на правни анализи, структуриране на сделки, включително съгласуване на финансови и данъчни аспекти, преговори с партньори, изготвяне на документи по сделката, обезпечаване на плащанията
 • управление на недвижими имоти, градоустройство и режим на застрояване, получаване на необходимите строителни разрешения и одобрения, комуникация с властите, с инфраструктурни компании и компании за предоставяне на комунални услуги
 • договори за строителство, покупко-продажба, наем или друг вид използване на обекти с търговско предназначение
 • наем и лизинг (оперативен и финансов) на недвижими имоти
 • замяна на дълг срещу собственост и дълг срещу капиталово участие
 • принудително изпълнение въз основа на ипотека и залог
 • инфраструктурни проекти - подробно и изчерпателно консултиране по правната рамка, правен анализ, съдействие при изпълнение на проекта
 • процесуално представителство по вещноправни въпроси
 • разглеждане на реституционни спорове

Професионален опит

При работата в тясно сътрудничество с екипите на клиентите ни по разрешаване, структуриране и финансиране на проекти, нашият екип натрупа значителен опит при справянето с множество сложни въпроси, свързани с недвижими имоти, като например:

 • консултиране в процеса на експанзия и разразстване на водещ европейски търговец на дребно в България от 1998 година насам по всички въпроси, свързани с недвижими имоти
 • оказване на правно съдействие на водеща австрийска верига типа “направи си сам” по всички правни аспекти на придобиване на недвижими имоти, преговори със собственици и банки, строителство и поддръжка на обектите
 • съветване на водещ австрийски инвеститор в сферата на недвижимите имоти по всички правни аспекти на придобиване на недвижими имоти и сгради в София на стойност няколко милиона и съдействие в преговорите със собственици и наематели
 • консултиране на множество клиенти при придобиване на земеделски земи и при успешната промяна на предназначението на земите за строителни цели, а именно изграждане на логистични складове, бизнес паркове, енергийни съоръжения и др.
 • подпомагане на водещ австрийски производител на храни в процеса на придобиване на българска компания, собственик и арендатор на земеделски земи, земеделски и производствени съоръжения, сгради и инсталации
 • предоставяне на правни услуги на един от най-големите дистрибутори на пропан-бутан (LPG) в Европа при придобиване на недвижим имот в Перник и изграждане и лицензиране на данъчен склад за продажба и дистрибуция за втечнени петролни газове
 • съветване на водещ в България дистрибутор на сгъстен природен газ (CNG) при продажба на активите му на водеща мултинационална петролна и газова компания

Нашите адвокати в областта Недвижими имоти

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел