Начало / Какво правим / Специализация / Търговско и дружествено право

Търговско и дружествено право

Ние сме една от правните кантори пионери в България в областта на търговско и дружествено право от създаването му през 1998 г. Опитът и компетентността ни позволяват да отговорим на високите изисквания на нарастващия брой чуждестранни инвеститори, които извършват търговска дейност в България. Опитът ни в областта на търговското и дружествено право, както и отличните резултати, ни превърнаха в лидер на пазара.

Предлагаме цялостно правно консултиране във връзка с учредяване на дружество, придобиване, преобразуване и управление, включително:

 • избор на подходящата форма на търговско дружество, учредяване на дъщерни дружества, клонове, търговски представителства съвместни предприятия (joint ventures)
 • оказване на съдействие по въпроси на корпоративното управление, включително провеждане на годишни и други събрания на съдружниците/акционерите и решения на управителни органи 
 • всички необходими регистрации в съда, търговския регистър и други компетентни органи
 • получаване на необходимите лицензи (банки, застрахователи, хазартни, телекомуникационни, радио и телевизия, т.н.)
 • учредяване на дружества и търговски представителства в чужбина
 • преобразуване, сливания и придобивания

Работата в сферата на търговското и дружествено право често се съпътства с общо правно консултиране, което осигурява цялостно обслужване на клиента по всякакви правни въпроси свързани с неговия бизнес. Общото ни правно консултиране включва:

 • текущо консултиране като корпоративен съветник, предоставяне на широк спектър правни услуги във връзка с водене на преговори, изготвяне на договори и друга документация, разработване или преработка на корпоративни политики, образци и вътрешни процедури за управление на риска
 • представителство пред всички съдебни инстанции по търговски, трудови, данъчни и други спорове, както и пред международни арбитражни съдилища
 • представителство на клиенти в административни производства пред данъчни и финансови, регулаторни и други държавни органи
 • предоставяне на услуги като корпоративен секретар
 • бизнес консултации

Професионален опит

Съдействали сме при учредяването и в дейността на стотици различни компании, като предоставяме услуги на клиенти от различни бизнес области, включително например:

 • учредяване в България на дъщерни дружества на едни от най-известните в европейски търговци на дребно, на водеща американска международна минна компания сред най-големите в света; на турско предприятие в рибната индустрия; на водещ европейски кредитен застраховател; на мултинационален американски телекомуникационен доставчик; на австрийска компания за разработване на софтуер; на немски производител на клинични продукти и много други
 • съдействие на една от водещите компании за захар в Централна и Източна Европа при учредяване на съвместно предприятие (joint venture) с български партньор и при последвалото създаване на изцяло собствено дъщерно дружество в България
 • учредяване и регистрация на клон на австрийска застрахователна компания  в областта на кредитното застраховане
 • консултиране на известна европейска лизингова компания при създаване на проектни дружества във връзка с поредица от сделки
 • консултиране при структуриране на холдинг, съвместни предприятия (joint ventures) между чуждестранни и местни компании (частни и държавни), търговски представителства на чуждестранни компании

Нашите адвокати в областта Търговско и дружествено право

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел